Algemene Voorwaarden en DisclaimersGebruik van het e-book Voorbeeld-Ondernemingsplan®

Hoewel we in samenspel met deelnemende organisaties uw e-book voorbeeld-ondernemingsplan hebben samengesteld op basis van de informatie die u ons heeft verstrekt alsmede door het gebruik van onze kennis en onze systeemgebonden processen, de informatie die daaruit aan u wordt verstrekt kan in geen geval leiden tot verplichtingen van ons, inclusief uw mogelijke gedragsaanpassing, deze is geheel voor eigen risico. Het voorbeeld ondernemingsplan is niet opgezet of ontworpen om het enige of het meest significante advies ten behoeve van de start of het leiden van uw bedrijf en dient gebruikt te worden in combinatie met, en niet als substituut voor, professioneel ondernemersadvies, -training en -coaching.
Wij of onze inhoud verstrekkers, deelnemende organisaties of partijen aan voorbeeld-ondernemingsplan.nl ®zijn gerechtigd om aanpassingen op onze website, de inhoud, de aanbieding of het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® op elk gewenst moment en zonder kennisgave vooraf door te voeren.
Hoewel wij en deelnemende organisaties uiterst zorgvuldig omgaan met de inhoud van aangeboden informatie op onze website of inhoud van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® is het mogelijk dat inhoud (technische) incorrectheden dan wel typografische fouten of onjuistheden kunnen bevatten.

We geven geen garantie op en doen geen uitspraak over (zowel impliciet als expliciet):
-De beschikbaarheid van het e-book en de website;
-Het waarheidsgehalte van enige informatie zoals weergegeven op onze website of op inhoud van het e-book voorbeeld ondernemingsplan®;
-Enig impliciete garantie of voorwaarde ten aanzien van de verhandelbaarheid of mate van geschiktheid voor elke specifieke situatie;
-Verenigbaarheid van onze website met uw apparatuur, software of telecommunicatie verbinding;
-De overeenstemming met de wetgeving;
-Het niet strijdig zijn met enig recht.
Onze website en de inhoud van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® beschikken over links naar andere internet websites en organisaties van derden. Wij hebben noch beschikkingsbevoegdheid noch de controle over deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk in welke vorm dan ook voor deze gelinkte websites, alsmede voor enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik van deze gelinkte websites.

Wij zijn niet verantwoordelijk in welke omstandigheid dan ook voor specifieke, indirecte of causaal verlies of schade in welke vorm dan ook als resultaat van gegevensverlies of derving van inkomen, inkomsten of winst, zowel in de werkzaamheid van een contract, achteloosheid of anderszins vanuit of in verbinding met uw gebruik van onze website of de aanschaf of gebruik van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® of de inhoud van e-book Voorbeeld Ondernemingsplan®
De aansprakelijkheid voor De Startersbox B.V. kan in geen enkel geval groter zijn dan de waarde van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan®die u heeft besteld in verbinding met het onderwerp van het geschil.
Klachten dienen door ons te zijn ontvangen binnen 8 dagen na betaling. Bij overschrijding van deze termijn vervalt dit recht. Het indienen van een klacht geeft geen recht tot het niet nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de aanschaf van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan®of andere producten en/of diensten al dan niet in combinatie met het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan®.
Wij zullen ons naar alle redelijkheid inspannen om op uw vragen te reageren, onder de voorwaarde dat u binnen een maand na uw aanvraag schriftelijk contact opneemt. Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld aan onze klantenservice:
klantenservice@startersbox.nl.


Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten

Bezit, houderschapsrechten en intellectueel eigendomsrechten van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® zullen te allen tijde het alleen eigendom van ons zijn. Wij zullen dit recht in alle landen streng verdedigen.
Het is verboden om het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® of de inhoud daarvan geheel of in delen te kopiëren, cadeau te geven, aan te passen, publiceren, verzenden, door te verkopen, reproduceren, deelwerken creëren, distribueren, uitvoeren, tentoonstellen of in welke vorm dan ook exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door De Startersbox B.V. of andere rechthebbende organisaties.
U bent gerechtigd het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® aan te vragen voor uw eigen persoonlijk gebruik onder de voorwaarde dat u alle auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van De Startersbox B.V. en deelnemende organisaties omtrent de inhoud van onze website en/of het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® of de inhoud in het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® respecteert.


Systeem beveiliging

U dient uw ontvangen e-book Voorbeeld Ondernemingsplan en bevestiging vertrouwelijk te behandelen, zorgvuldig te bewaren en niet aan derden ter beschikking te stellen waardoor deze uw e-book Voorbeeld Ondernemingsplan®zouden kunnen inzien, zonder dat zij daarvoor rechtstreeks hun gegevens hebben ingevuld via de aanvraagmogelijkheid op onze website. U stemt ermee in dat u geen inbreuk maakt van enig beveiligingsaspect van de installatie (onze website of e-book Voorbeeld Ondernemingsplan,® achterliggende systemen van De Startersbox B.V. of van de webhost, deelnemende organisaties of partners), danwel iemand anders daarvoor de opdracht geeft.
U stemt ermee in dat u in geen geval onze website, e-book Voorbeeld Ondernemingsplan,® database of andere software van onze website zult aanpassen, ‘reverse engineren’, ontleden, kopiëren of schade of ongewenste effecten zult veroorzaken, danwel iemand anders daarvoor de opdracht geeft.
U begrijpt dat elke overtreding onwettig is in veel jurisdicties en dat elke overtreding van de wet kan resulteren in juridische vervolging. Voorbeelden van overtredingen zijn (niet limitatief):
-Het onwettig of zonder correcte schriftelijke toestemming benaderen van data;
-Pogingen om de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk te testen of het bewust doorbreken van beveiligings- of authenticiteitmaatregelen;
-Pogingen om het netwerk of andere gebruikers te bestoken zoals bijvoorbeeld door overbelasting, "flooding", "mail bombing" of "crashing";
-Vervaardigen van ‘TCP/IP packet header’ of ander deel van kopregel informatie in E-Mail of nieuwsgroepen;
-Elke actie om gegevens van aanvragers te bemachtigen in geval u daar geen recht op heeft..
U stemt ermee in ons te vrijwaren van elke claim, inclusief juridische kosten door derden als gevolg van:
-Inbreuk van de systeembeveiliging zoals hierboven beschreven;
-Uw gebruik van onze website;
-Elk andere inbreuk of overtreding van deze overeenkomst door u;
-Overtreding door u, of elke ander gebruiker van uw computer, van elk intellectueel eigendomsrecht of elk ander recht van elk ander persoon of entiteit of als gevolg van bedreigend, obsceen of kwetsend materiaal in enige communicatie uwerzijds.


Privacy Verklaring

De door u aan ons verstrekte registratie informatie en surfgedrag wordt elektronisch opgeslagen in een beveiligde omgeving en valt binnen de Wet bescherming persoonsgegevens(Wpb). Uw gegevens kunnen beschikbaar gesteld aan partners, commercieel geëxploiteerd worden en gebruikt worden voor
-het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze producten en diensten,
-verbeteren of vergemakkelijken van onze website(s), systemen, advertentiediensten en het ontwikkelen of samenstellen van nieuwe producten en diensten en vergroten van gebruikscomfort.
-bescherming van rechten en eigendom van De Startersbox B.V., gebruikers, aanvragers, partners, gelieerde bedrijven, groeps- en/of dochtermaatschappijen.
-onderzoekdoeleinden.
-Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt door ons, gelieerde en/of groepsmaatschappijen, dochterorganisaties of onze partners om u zo gericht mogelijk op de hoogte te brengen van aanbiedingen, producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn voor het opstarten of het overnemen van een bedrijf.

Uw gegevens worden elektronisch opgeslagen in beveiligde omgeving.
Uw gegevens zullen worden door ons worden bewaard als onderdeel van de wettelijk geldende termijnen voor het bewaren van administratie en daarna zolang dit een bijdrage kan leveren ten behoeve van onderzoeksdoeleinden, het verbeteren van onze producten of diensten en gericht benaderen van u of uw bedrijf door ons en/of onze partners, gelieerde bedrijven of groeps- of dochterorganisaties van De Startersbox B.V.

U accepteert deze bewaartermijnen. Als uw aanvraag van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® nog niet volledig is voltooid zult u vanaf het moment van uw (gedeeltelijk) ingediende aanvraag gedurende 6 weken notificaties ontvangen waarin u wordt geattendeerd dat op het feit dat u uw aanvraag van het e-book Voorbeeld Ondernemingsplan® nog dient af te maken of betalen in geval u voor een betaalde optie heeft gekozen. U ontvangt mogelijk periodiek, maximaal eens per jaar een verzoek om uw gegevens te verifiëren, voor het up-to-date houden van ons bestand.

Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we soms één of meer cookies naar uw computer of ander apparaat. We gebruiken cookies om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, administratieve verwerking van uw gegevens of voor onderzoeksdoeleinden. Dit gebeurt onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan.

Wanneer u een website van De Startersbox B.V. bezoekt via een browser, toepassing of andere client opent, slaan onze servers of die van onze leveranciers automatisch bepaalde informatie op. Deze logbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, uw interactie met een bepaalde dienst, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en één of meer cookies waaraan uw browser of uw account kan worden herkend.

We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt, combineren met gegevens van andere diensten van De Startersbox B.V. of gegevens van derden om u beter van dienst te kunnen zijn, voor onderzoeksdoeleinden en om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.

We bieden een aantal van onze diensten aan in samenwerking met andere partijen op of via diens websites. Persoonlijke gegevens die u verstrekt aan de partijen en/of op betreffende sites, worden mogelijk naar De Startersbox B.V. verzonden zodat u de dienst kunt gebruiken. We verwerken dergelijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.

De Startersbox B.V. of deelnemende partijen kunnen, tenzij u anderszins wenst en aan ons schriftelijk kenbaar maakt, u via de door u verstrekte contactgegevens benaderen voor verschillende redenen, inclusief (niet limitatief) het aanbieden van zakelijke informatie, klant- en kwaliteitstevredenheidsonderzoeken en nieuwe producten en diensten.

Heeft u bezwaren tegen dit privacybeleid, dan moet u het gebruik van de website van De Startersbox B.V. en de via de website(s) beschikbaar gestelde producten en diensten onmiddellijk stopzetten.

Alle informatie die u naar een algemeen toegankelijk forum, blog of chat room zendt en naar community-helppagina’s, wiki’s, personal sharing URL’s en gebruikersprofielen (de “community-sites”) kan worden geraadpleegd door alle personen die toegang hebben tot de betreffende locatie; en uw e-mailadres en andere persoonsgegevens of content die u uploadt, kan eveneens op deze community-sites worden weergegeven. De informatie die u deelt, inclusief uw e-mailadres, kan dus worden geraadpleegd door alle personen welke toegang hebben tot deze community-sites, en deze informatie kan door anderen worden gelezen, verzameld of gebruikt voor allerlei doeleinden, inclusief het verzenden van ongevraagde berichten. De Startersbox B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie die u naar deze community-sites zendt of voor het gebruik van deze informatie. Bovendien dient u zich ervan bewust te zijn dat bepaalde community-sites een dienst aanbieden waarbij geregistreerde gebruikers via e-mail een kopie ontvangen van alle berichten over een bepaald onderwerp die op de community-sites worden geplaatst. Als u een bericht naar dergelijke community-sites zendt, zal uw e-mailadres bijgevolg worden verzonden naar de geregistreerde gebruikers die hebben gemeld belangstelling te hebben voor het onderwerp van uw bericht. Wenst u niet dat uw persoonsgegevens op deze manier worden bekendgemaakt of verspreid, maak dan geen gebruik van community-sites.


© 2012 De Startersbox B.V., All Rights Reserved.
www.voorbeeld-ondernemingsplan.nl is een handelsmerk gebruikt door en in bezit van De Startersbox B.V.